Japanese Language: Class 17 & 18*[This is just a note for myself, on what I learn in my Japanese language class. If you wanna learn Japanese language, seriously please learn from a teacher. These notes won`t help you with anything.]

This is the last post for this month. No I didn`t quit my Nihongo no kurasu, we`re having a ten days holiday so no class untill the 28th! ^w^

Lesson 17

We started a new chapter in this lesson; Time

Hours:
1:00 = Ichi ji
2:00 = Ni ji
3:00 = San ji
4:00 = Yo ji
5:00 = Go ji
6:00 = Roku ji
7:00 = Shichi ji
8:00 = Hachi ji
9:00 = Ku ji
10:00 = Ju ji
11:00 = Ju ichi ju
12:00 = Ju ni ji

Minutes:
1 = Ippun
2 = Ni fun(pronounciation: soft 'hun')
3 = San pun
4 = Yon pun
5 = Go fun
6 = Roppun
7 = Nana fun
8 = Happun
9 = Kyu fun
10 = Juppun
11 = Ju ippun
12 = Ju ni fun
15 = Ju go fun
18 = Ju happun
20 = Ni ju pun
25 = Ni ju go fun
28 = Ni ju happun
30 = San ju pun
40 = Yon ju pun
50 = go ju pun

Example:
9:15 = Ku ji ju go fun
8:45 = Hachi ji yon ju go fun
2:37 = Ni ji san ju nana fun

1:30 = Ichi ji han
2:30 = Ni ji han
6:30 = Roku ji han
10:30 = Ju ji han

Am = gozen
Pm = Gogo

Example:
6 am = Gozen Rokuji
8 am = Gozen hachi ji
9 pm = Gogo ku ji
11 pm = Gogo Ju ichi ji

Ima = now
Nan ji = What time
Nan pun = Minute

Shitsurei desuga, ima nan ji nan pun desu ka? = Excuse me, what time is it?

Answer: Ima shichi ji ippun desu = It is 7:01 now.

Vocabularies:
Ginko = Bank
Yubinkyoku = Post Office
Toshokan = Library
Bijutsukan = Muzeum

Kara = from
Made = to/till

Example:

Depato wa ku ji kara san ji made desu = The department store open from 9:00 to 3:00

More example:

Ginko wa ju ji kara go ji made desu = The bank open from 10:00 to 5:00
Toshokan wa shichi ju kara yo ji made desu = The library open from 7:00 to 4:00

Lesson 18
A continuation of lesson 17.

Ginko wa nan ji kara nan ji made desu ka? = From what time did the bank open?

Answer:
Ginko wa ju ji kara go ji made desu = The bank open from 10:00 to 5:00

Okimasu = Wake up
Nemasu = Sleep
Owarimasu = Finish

Watashi wa rokuji ni okimasu = I wake up at 6
or
Watashi wa gozen rokuji ni okimasu = I wake up at 6 am

Watashi wa ju ichi ji ni nemasu = I went to bed at 11
or
Watashi wa gog ichi ji ni nemasu = I wnt to bed at 11 pm

Shigoto wa go ji ni owarimasu = I finish my job at 5
or
Watashi no shigoto go ji ni owarimasu = I finish my job at 5

End of lesson 18.

Like I mentioned earlier, I wont be posting Japanese lesson from 19th to 28th because we are having a holiday. So that`s all for this week. See you guys on the 28th and Happy Holiday to Everyone! ^w^

0 Comments: